Regulamin

 

I.

Przepisy podstawowe

1.    Niniejsze OgólneWarunki Handlowe (zwane dalej "Regulaminem") są wydawanezgodnie z sekcją 1751 oraz ustawą nr 89/2012 Coll.,Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem Cywilnym")

 

BOHEMIA GOLD s.r.o.

I.D.: 27327167

Identyfikator: CZ27327167

z siedzibą: Lannova 2061/8, Praga 1, 110 00

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C,

wstaw 189059

 

Dla on-takt:

e-mail:  info@bohemiagoldcrystal.com

tel. 702 163 888

sklep internetowy: www.bohemiagoldcrystal.com

strona internetowa: www.bohemiagold.net

(zwany dalej"sprzedawcą")

 

2.    Niniejsze Warunki zmieniają wzajemne prawa i obowiązkisprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (zwanej dalej"kupującym") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.bohemiagoldcrystal.com (zwanym dalej "SklepemInternetowym").

3.    Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Rozbieżne ustalenia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.    Niniejsze warunki i umowa kupna są zawierane w języku czeskim.

 

II.

Informacje o towarach i cenach

1.    Informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarówi ich głównych cechach, można znaleźć dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów obejmują podatek od wartości dodanej, wszystkie powiązane opłaty i koszty zwrotu towarów, jeżeli z definicji towary te nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zachowują ważność tak długo, jak są one wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

2.    Wszelka prezentacja towaru umieszczonego w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.

3.    Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów są publikowane w sklepie internetowym. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym jest ważna tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

4.    Wszelkie rabaty od ceny zakupu towaru nie mogą być łączone ze sobą, jeśli sprzedający i kupujący nie zgadzają się inaczej.

 

III.

Zamówienie i zawarcie umowy kupna

1.    Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumień na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam nabywca. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

2.    Kupujący dokonuje zamówienia towaru w następujący sposób:

·         wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji. 

3.    Przy składaniu zamówienia kupujący wybiera towary, liczbę sztuk towarów, sposób płatności i dostawy.

4.    Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które zawarł w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikającprzycisk Potwierdź zamówienie. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia i potwierdzenie kupującemu, że zapoznał się z niniejszymregulaminem.

5.    Po otrzymaniuzamówienia na shis,sprzedający potwierdził kupującemu, że zamówienie zostało odebrane na adres e-mail wprowadzony przez kupującego przyzamówieniu. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest uważane za zawarcie umowy. Aktualne warunki sprzedającego są załączone do potwierdzenia. Umowa kupna jest zawierana dopiero po otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest dostarczane na adres e-mail kupującego. Po otrzymaniuzamówienia na shis,sprzedający potwierdził kupującemu, że zamówienie zostało odebrane na adres e-mail wprowadzony przez kupującego przyzamówieniu. Potwierdzeniemjest zawarcie umowy. Aktualne warunki sprzedającego są załączone do potwierdzenia. Umowa kupna jest zawierana w drodze potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.

6.    Jeśli sprzedający nie może spełnić żadnego z wymagań określonych w zamówieniu, wyśle kupującemu zmienioną ofertę na swój adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nową umowę zakupu i w takim przypadku umowa kupna jest zawierana w drodze potwierdzenia przyjęcia przez kupującego tej oferty do sprzedawcy na jego adres e-mail określony w niniejszym regulaminie.

7.    Wszystkie zamówienia otrzymane przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu powiadomienia kupującego o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu sprzedawcy lub adres e-mail określony w niniejszym Regulaminie.

8.    W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego ze strony sprzedawcy przy podaniu ceny  towaru w sklepie internetowym lub w trakcie składania zamówienia, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu po tej oczywiście błędnej cenie, nawet jeśli automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zostało wysłane do kupującego zgodnie z niniejszymi warunkami. Sprzedający informuje kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i wysyła kupującemu zmienioną ofertę na swój adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nową umowę zakupu i w tym przypadku umowa kupna zawierana jest poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego na adres e-mail sprzedającego.

 

IV.

Konto odbiorcy

1.    Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Z jego konta klienta, kupujący może zamówić towary. Kupujący może również zamówić towary bez rejestracji.

2.    Rejestrując się na konto klienta i zamawiając towary, kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych poprawnie i zgodnie z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych określonych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.

3.    Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego konta klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie konta klienta przez osoby trzecie.

4.    Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta klienta.

5.    Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.

6.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne 24/7, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 

W.

Warunki płatności i dostawa towarów

1.    Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą być zapłacone przez kupującego w następujący sposób:

·         bezgotówkowy kartą kredytową

·         przelewem bankowym na konto sprzedającego za pośrednictwem bramki płatniczej GoPay,

·         za pobraniem,

·         w gotówce lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w lokalu

2.    Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej kwocie. O ile wyraźnie nie określono inaczej, rozumie się również cenę zakupu i koszty związane z dostawą towarów.

3.    W przypadku płatności w gotówce, cena zakupu jest płatna po otrzymaniu towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 7 dni od zawarcia umowy kupna.

4.    W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

5.    W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje wypełnione w momencie zaliczenie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy sprzedającego.

6.    Sprzedający nie wymaga żadnej zaliczki lub innej podobnej płatności od kupującego z góry. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest zaliczką.

7.    Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia paragonu do kupującego. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego dochodu u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej, nie później niż w ciągu 48 godzin

8.    Towary są dostarczane kupującemu:

·         na adres wskazany przez kupującego zamówienie

·         przez salę dostaw na adres przychodni wskazanej przez kupującego,

·         odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy przy Borská 34 Česká Lípa, 47001

9.    Wybór metody dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.

10.  Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru jest podany w zamówieniu kupującego i w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. Jeżeli środek transportu jest uzgodniony na podstawie specjalnego wniosku kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

11.  Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy kupna do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru przy dostawie. Jeżeli z przyczyn ze strony kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z powtarzaną dostawą towarów lub kosztów związanych z inną metodą dostawy.

12.  Przy przejmowaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszoności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznie powiadomi przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi przejąć przesyłki od przewoźnika.

13.  Sprzedający wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego po uiszczeniu pełnej kwoty za towar.

14.  Kupujący zyskuje prawo własności do towarów, płacąc pełną cenę zakupu za towar, w tym koszty dostawy, ale najpierw poprzez przejęcie towaru. Odpowiedzialność za losowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie otrzymania towaru lub wmomencie, gdy był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

15.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od kupującego zapłaty za zamówiony towar z góry, w pełnej lub innej uzgodnionej kwocie całkowitej ceny zakupu. Jeśli kupujący nie zapłaci pełnej lub innej uzgodnionej kwoty w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania wniosku o płatność przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do przekazania towaru kupującemu.

 

MY.

Odstąpienie od umowy

1.    Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.

2.    Okres karencji wynosi 14 dni

·         od daty otrzymania towaru,

·         od daty otrzymania ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części

·         od daty otrzymania pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna ponowna dostawa towarów.

3.    Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna:

·         świadczenie usług, jeżeli zostały one spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem okresu odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,

·         dostawa towarów lub świadczenie usług, których cena zależy od odchyleń na rynku finansowym, niezależnie od woli sprzedawcy, i które mogą nastąpić w okresie odstąpienia od umowy,

·         dostawa napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po 30 dniach, a których cena zależy od odchyleń na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy,

·         dostawa towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub jego osoby,

·         dostawa towarów psuwalnych, jak również towarów nieodwracalnie zmieszanych z innymi towarami po dostawie,

·         dostawa towarów w zamkniętym opakowaniu, które kupujący usunął z opakowania i nie może zostać zwrócona ze względów higienicznych,

·         dostarczenie programu do nagrywania audio lub wideo lub komputerowego, jeżeli naruszyło ono jego oryginalne opakowanie,

·         dostarczanie gazet, czasopism lub czasopism,

·         dostarczanie treści cyfrowych, jeśli nie zostały dostarczone na materialnym nośniku i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem okresu odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpieniaod umowy,

·         w innych przypadkach, o których mowa w sekcji 1837 Kodeksu Cywilnego.

4.    W celu dostosowania się do okresu odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w terminie odstąpienia od umowy.

5.    W celu odstąpienia od umowy kupna kupujący może skorzystać z wzorcowego formularza, aby odstąpić od umowy dostarczonej przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie. Sprzedający niezwłocznie potwierdza kupującemu przyjęcie formularza.

6.    Kupujący, który wycofał się z umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedawcy, nawet jeśli towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową ze względu na ich charakter.

7.    Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedający zwraca mu niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni po odstąpieniu od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane od niego, w ten sam sposób. Sprzedający zwraca otrzymane pieniądze kupującemu w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli nie poniesie dodatkowych kosztów.

8.    Jeżeli kupujący wybrał metodę inną niż najtańsza metoda dostawy oferowana przez sprzedającego, sprzedający zwraca kupującemu koszt dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszej oferowanej metodzie dostawy.

9.    Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków do kupującego, zanim kupujący przekazuje towar do niego lub udowodni, że wysłał towar do sprzedającego. Towar musi zostać zwrócony przez kupującego sprzedającemu nieuszkodzone, nieużywane i nieskonsuowane oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający ma prawo jednostronnie liczyć roszczenie o odszkodowanie za szkodę towaru w stosunku do roszczenia kupującego o zwrot ceny zakupu.

10.  Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności towarów lub gdy producent, importer lub dostawca towarów przerwał produkcję lub import towarów. Sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego za pomocą adresu e-mail określonego w zamówieniu i zwróci wszystkie środki, w tym koszty dostawy, otrzymane od niego na podstawie umowy, w taki sam sposób lub w sposób określony przez kupującego w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna.

 

 

 

 

VII.

Prawa wynikające z wadliwego działania

1.    Sprzedający odpowiada kupującemu, że towar nie ma wad, gdy są one przejęte. W szczególności sprzedający odpowiada kupującemu, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

·         towary posiadają cechy uzgodnione przez strony i, w braku porozumienia, mają takie cechy, jakie opisał sprzedawca lub producent lub których oczekiwał kupujący, biorąc pod uwagę charakter towarów i prowadzoną przez nie reklamę,

·         towary nadają się do celów wskazanych przez sprzedawcę do ich użytkowania lub do których towary tego rodzaju są zwykle używane,

·         towary odpowiadają jakości lub wykonaniu uzgodnionej próbki lub projektu, jeżeli jakość lub wzór zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub modelem,

·         towary są w odpowiedniej ilości, skali lub wadze;

·         towary są zgodne z wymogami przepisów.

2.    Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, towar uznaje się za wadliwy w momencie odbioru. Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do wady, która wystąpi w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania. Nie dotyczy tookreślenia towarów sprzedawanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, do użytego towaru do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużyciu, które towary miały w momencie odbioru przez kupującego, lub jeśli wynika toz charakteru towarów.

3.    W przypadku wady kupujący może złożyć reklamację do sprzedawcy i zażądać:

·         wymiana na nowe towary,

·         naprawa towarów,

·         rozsądną zniżkę od cenyzakupu,

·         odstąpienia od umowy.

4.    Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,

·         jeżeli towar ma wadę materialną,

·         jeśli rzecz nie może być właściwie użyta do powtarzającego się wystąpienia wad lub usterek po naprawie,

·         z większą liczbą wad w towarze.

5.    Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym możliwa jest akceptacja reklamacji, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający jest zobowiązany do wydania kupującemu pisemnego potwierdzenia, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiej metody rozpatrywania reklamacji wymaga kupujący, a także potwierdzenie daty i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i jej czasu trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

6.    Sprzedawca lub jego upoważniony pracownik decyduje o reklamacji niezwłocznie, w złożonych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego w zależności od rodzaju produktu lub usługi wymaganej do oceny wady przez biegłego. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozliczone niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedający zgodzi się z kupującym na dłuższy okres. Daremne wygaśnięcie tego okresu jest uważane za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna. Moment, w którym wola kupującego (skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania) następuje do sprzedawcy jest uważany za moment, w którym reklama jest złożona.

7.    Sprzedający informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

8.    Prawo do wadliwego wykonania nie ma znaczenia dla kupującego, jeśli kupujący wiedział przed przejęciem rzeczy, że rzecz miała wadę lub jeśli sam kupujący spowodował wadę.

9.    W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych w związku z roszczeniem. Prawo to może zostać wyuchówione przez kupującego ze sprzedającym w terminie jednego miesiąca od upływu okresu gwarancji.

10.  Kupujący ma do wyboru metodę reklamacji.

11.  Prawa i obowiązki umawiających się stron w zakresie praw wynikających z wadliwego wykonania podlegają sekcjom 1914–1925, sekcje 2099–2117 oraz sekcje 2161–2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr 634/1992 Coll., o ochronie konsumentów.

12.  Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady są regulowane przez Procedurę Reklamacji Sprzedającego.

 

VIII.

Dostawa

1.    Umawiające się Strony mogą dostarczać sobie wszelką pisemną korespondencję pocztą elektroniczną.

2.    Kupujący dostarcza korespondencję na adres e-mail Sprzedawcyokreślony wniniejszymRegulaminie. Sprzedający dostarcza korespondencję do kupującego na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub zamówieniu.

 

IX.

Pozasądowerozstrzyganie sporów

1.    Urząd Inspekcji Handlowej w Czechach z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, numer firmy: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Internetowa platforma rozstrzygania sporów znajdująca się na http://ec.europa.eu/consumers/odr adresie internetowym może być wykorzystana do rozwiązywania sporów między sprzedającym a kupującym na podstawie umowy kupna.

2.    Europejskie Centrum Konsumenckie Czechy z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest centralnym punktem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich w internecie oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich online).

3.    Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd ds. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej prowadzi, w określonym zakresie, nadzór nad zgodnością z ustawą nr 634/1992 Coll., o ochronie konsumentów.

 

X.

Przepisy końcowe

1.    Wszystkie ustalenia między sprzedającym a kupującym z porządku prawnego Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy, to strony zgadzają się, że stosunek jest regulowany przez prawo Republiki Czeskiej. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie wiążących przepisów.

2.    Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 ust. W tym artykule nie po raz pierwszy Komisja e) kodeksu cywilnego.

3.    Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układ strony, zdjęcia, filmy, grafiki, znaki towarowe, logo i inne treści i elementy, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub korzystania w inny sposób ze strony internetowej lub jej części bez zgody sprzedawcy.

4.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w Sklep Internetowy lub w wyniku jego wykorzystania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Kupujący nie może korzystać z procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie podczas korzystania ze Sklepu Internetowego i nie może angażować się w żadną działalność, która mogłaby pozwolić mu lub osobom trzecim na manipulowanie lub używanie oprogramowania lub innych komponentów utworzonych przez Sklep Internetowy oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z zamierzonym celem lub przeznaczeniem.

5.    Kupujący niniejszym ponosi ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

6.    Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

7.    Sprzedający może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Postanowienie to pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie


24.05.2018