Polityka prywatności

 

I.

Przepisy podstawowe

1.    Administratorem danych osobowych na podstawie art.


BOHEMIA GOLD s.r.o.

I.D.: 27327167

Identyfikator: CZ27327167

z siedzibą: Lannova 2061/8, Praga 1, 110 00 (zwana dalej "administratorem").

 

2.    Dane kontaktowe administratorato:

adres: Borská 34, Ceska Lipa, Lada, 470 01          

e-mail: info@bohemiagoldcrystal.com

telefon: +420 702 163 888

 

3.    Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; identyfikowalną osobą fizyczną jest osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub do jednego lub więcej szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

4.    Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1.    Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeślub dane osobowe uzyskane przez administratora na podstawie realizacji Zamówienia.

2.    Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

III.

Powód prawny i cel przetwarzania danych osobowych

1.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

·         wykonania umowy między Tobą a administratorem danych zgodnie z art. W tym artykule nie po raz pierwszy Komisja b) RODO,

·         uzasadniony interes administratora w dostarczaniu marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. W tym artykule nie po raz pierwszy Komisja RODO,

·         Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. W tym artykule nie po raz pierwszy Komisja a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy towary lub usługi nie zostały zamówione.

2.    Celem przetwarzania danych osobowych jest

·         przetwarzanie twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem; zamówienie wymaga danych osobowych niezbędnych do pomyślnego przetworzenia zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wypełnienie przez  administratora,

·         wysyłanie komunikacji biznesowej i wykonywanie innych działań marketingowych.

3.    Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. Wyrazili Pan wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

 

IV.

Okres przechowywania

1.    Administrator przechowuje dane osobowe

·         przez okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z takich stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).

·         do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celachmarketingowychna okres maksymalnie 15 lat,jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawiezgody.

2.    Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usunie dane osobowe.

 

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1.    Odbiorcami danych osobowych są osoby

·         zaangażowanych w dostawę towarów/usług/płatności na podstawieumowy,

·         świadczenie usług e-sklepu(Dpoint) iinnych usług związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego,

·         świadczenia usług marketingowych.

2.    Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa trzeciego) ani organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych/usług w chmurze.

 

VI.

Twoje prawa

1.    Zgodnie z warunkami określonymi w RODO

·         prawo dostępu do Twoich danych osobowych zgodnie z art.

·         prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.

·         prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art.

·         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art.

·         prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.

·         prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora, o którym mowa w artykule III niniejszego Regulaminu.

2.    Masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 

VII.

Polityka prywatności

1.    Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2.    Administrator podjął działania techniczne w celu zabezpieczenia danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.

3.    Administrator oświadcza, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych osobowych.

 

VIII.

Przepisy końcowe

1.    Przesyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i że akceptujesz ją w całości.

2.    Zgadzasz się na te warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza internetowego. Zaznaczając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.

3.    Administrator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Na swojej stronie internetowej opublikuje nową wersję Polityki prywatności, a jednocześnie wyśle nową wersję niniejszego Regulaminu na twój adres e-mail, który przekazałeś administratorowi.

 

Warunki tewchodzą w życie w dniu 25.5.2018.

Prośba o usunięcie danych osobowych